VEDTEKTER LEKEFABRIKKEN BARNEHAGE AS

BARNEHAGENS STYRE/EIER

Styret består av to eier representanter Lekefabrikken barnehage. Samt en ekstern styremedlem. Eiere av driften er Eli Kristin Hamre og Anne Kjersti Knudsen (barnehagelærere).

§ 7.KRAV TIL BARNEHAGENS VIRKSOMHET

Barnehageeieren har ansvaret for at barnehagen drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

           § 1. LOV OM BARNEHAGER

FORMÅL

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

VIRKEOMRÅDE

Vedtektene har som formål å gi informasjon og opplysninger som særlig har betydning for foreldrenes forhold til barnehagen

SAMARBEIDSORGANER

§ 4.Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet består av foreldrene til alle barna. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 20 satt en maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke til foreldrebetaling utover dette.

Foreldrerådet skal: Velge representanter til samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Samarbeidsutvalget i Lekefabrikken Barnehage består av to foreldrerepresentanter og to ansatte representanter.

Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget.

OPPTAK

§ 16.RETT TIL PLASS I BARNEHAGE

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt.

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

Barnehagens styrer står for opptak av barn.

Dersom et barn med barnehageplass i Bergen flytter til en nærliggende kommune kan barnet beholde plassen sin i Bergen.

OPPTAKSKRETS

1.prioritet - ansatte og leietakere i Fabrikkgaten nr 3 og 5, samt ansatte i bygg eid av G.C

Rieber as

2. Alle bosatt i Bergen kommune.

§ 18.Prioritet ved opptak

A. Barn med nedsatt funksjonsevne har rett til prioritet ved opptak i barnehage. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne.

B. Barn som det er fattet vedtak om etter barnevernloven §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, har rett til prioritet ved opptak i barnehage.

Kommunen har ansvaret for at barn med rett til prioritet får plass i barnehage.

C. LEKEFABRIKKEN BARNEHAGES PRIORITERINGSKRITERIER

I ansattes barn

Ii ved tildeling av ledige barnehageplasser kan opptaksmyndighet ta hensyn til den eksisterende barnegruppe for å sikre hensiktsmessig sammensetning.

Iii søsken av barn i barnehagen.

Søkelisten deles i en for barn under tre
år og en for barn over tre år

D) BERGEN KOMMUNE

AREALUTNYTTING


Barnehagens vedtektsfestede arealnorm inne er fastsatt til 5,0 m2 pr. barn under 3 og 4,0 m2 for barn over 3 år.
Denne hovedregelen kan praktiseres fleksibelt i forhold til sider ved barnehagens fysiske miljø og barnegruppens sammensetning, jfr. Lov om barnehager

ÅPNINGSTID

Barnehagen er åpen mellom kl.07.30-16.30. Barna skal være hentet til kl. 16.30.

Barnehagen holder stengt i tre uker om sommeren. Barnehagen holder stengt i romjulen samt onsdag før påske. Juli mnd. er betalingsfri.

§ 20.FORELDREBETALING

 Departementet kan gi forskrift om foreldrebetaling i barnehagen, blant annet om søskenmoderasjon, inntektsgradering og maksimalgrense.
 Det innbetales 01.per.mnd.

 Foreldre/foresatte må opprette E-faktura for betaling.

 Purring etter 14 dager sendes. Purrebrev med purregebyr etter 1.gangs purring.
 Ubetalte regninger oversendes til inkasso.

OPPSIGELSE

Oppsigelse av barnehageplassen går fra 01.per.mnd.Oppsigelsesfristen er fastsatt til to måneder. Ved oppsigelse.

etter 01.04 må det betales frem til ferie lukking i juli mnd.

Barn beholder barnehageplassen til ferie lukking det året de begynner på skolen, eller til foresatte sier den opp.

For nye barn som har fått plass fra og med august gjelder to mnd, oppsigelse fra den dato barnehagen skriftlig mottar at en takker ja til plassen.

§ 9.INTERNKONTROLL I BARNEHAGEN

Barnehageeier skal ha internkontroll for å sikre at kravene i denne loven med forskrifter følges.

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasset barnehagens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold.

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal barnehageeier

a)         utarbeide en beskrivelse av barnehagens hovedoppgaver, mål og organisering

b)         ha nødvendige rutiner og prosedyrer

c)         avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik

d)         dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig

e)         evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

Barnehagen har utarbeidet egen internkontroll for driften. SU skal få gjennomgang i barnehagens internkontroll.

PSYKOSOSIALT BARNEHAGEMILJØ

§ 41.Nulltoleranse og forebyggende arbeid.

Barnehagen skal ikke godta krenkelser som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som arbeider i barnehagen, skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser.

Barnehagen skal forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

§ 42.Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt).

§ 43.Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn.

PERSONALET

§ 30.POLITIATTEST

Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven § 39 første ledd.

Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen, eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift.

Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige er utelukket fra fast eller midlertidig ansettelse i barnehager. I andre tilfeller må konsekvensene av merknader på politiattesten vurderes i det enkelte tilfellet.

Departementet gir nærmere forskrifter om gjennomføring av denne paragrafen.

§ 44.TAUSHETSPLIKT

For virksomheter etter denne lov gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13f tilsvarende.

§ 46.OPPLYSNINGSPLIKT TIL BARNEVERNET

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, skal i sitt arbeid være oppmerksom på forhold som kan føre til tiltak fra barneverntjenesten.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, skal uten hinder av taushetsplikt melde fra til barneverntjenesten uten ugrunnet opphold

a)

når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli mishandlet, utsatt for alvorlige mangler ved den daglige omsorgen eller annen alvorlig omsorgssvikt,

b)

når det er grunn til å tro at et barn har en livstruende eller annen alvorlig sykdom eller skade og ikke kommer til undersøkelse eller behandling, eller at et barn med nedsatt funksjonsevne eller et spesielt hjelpetrengende barn ikke får dekket sitt særlige behov for behandling eller opplæring,

c)

når det er grunn til å tro at et barn blir eller vil bli utnyttet til menneskehandel.

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid etter denne loven, plikter også å gi opplysninger etter pålegg i samsvar med barnevernloven § 6-4.

§ 50.HELSEKONTROLL AV BARN OG PERSONALE

Før et barn begynner i barnehage, skal det legges frem en erklæring om barnets helse. Dersom barnet har møtt til ordinære undersøkelser på helsestasjon, kan slik erklæring gis av barnets foreldre.

Barnehagens personale har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i henhold til gjeldende regelverk.

Bergen 01.06.21

(erstatter tidligere vedtekter av 01.02.2019).

Eli Kristin Hamre og Kjersti Knudsen

Nyeste kommentarer

28.04 | 17:31

Appelsinen og eplet ble venner til slutt
men plutselig smalt det med krutt og salutt
For vet du hva som hendte da trikken sa stopp?
En jente kom inn og hun spiste dem opp!

28.04 | 17:30

der satt den og hvilte og så på trafikk
Den så litt til siden og hva fikk den se?
Et eple som satt der så grønt og så pent

28.04 | 17:29

Appelsinen var lei av å ligge på fat
den trillet på gulvet og traff en tomat
God dag, sa tomaten hva gjør du vel her?
Jo jeg skal til byen og kjøpe meg klær

Appelsinen den trillet så inn på en trikk

24.08 | 07:42

Husker den sangen også, som min far sang til meg. Hvem har laget den? Kan jeg finne den annet sted på nettet.

Del denne siden